Mixtape.

Instagram

HOME / INFO & FAQ

Onze voorwaarden

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze opdrachtgevers. Wij gaan daarom vertrouwelijk om met al je gegevens. In deze privacyverklaring informeren we je hierover. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren.

We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

1. Over ons

Stichting Woerdense VakantieWeek
E-mailadres: info@vakantieweek.nl

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we:
a. Voor- en achternaam
b. Eventuele Bedrijfsnaam en KvK-nummer
c. Geslacht
d. Zakelijk e-mailadres
e. Telefoonnummer
f. Functie contactpersoon
g. Adres

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken we in enkele gevallen:
a. Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)

2.1 Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, of verkregen uit openbare registers -zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

3. Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. In alle gevallen zijn de gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en deels voor onze wettelijke administratieplicht.

3.1 Uitvoering van de overeenkomst

We gebruiken alle gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren en daarover contact met je te kunnen hebben en er een factuur voor te kunnen sturen. Gegevens die we niet voor de facturatie nodig hebben, zullen we verwijderen wanneer je geen klant meer bij ons bent. Gegevens van contactpersonen zullen we verwijderen zodra we weten dat die persoon niet meer bij het bedrijf werkzaam is. Uiteraard zullen we gegevens ook verwijderen wanneer daarom wordt verzocht en we de gegevens niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

3.1.1 Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf daarvoor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde totdat je je hebt uitgeschreven.

3.1.2 Factuur

Als je ons een opdracht hebt gegeven of tickets hebt gekocht, dan verwerken wij, of onze toeleveranciers, de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar.

3.2 Profiling en geautomatiseerde besluitvorming

We maken enkel gebruik van een Facebookpixel op de website om beter gepersonaliseerde
advertenties aan te kunnen bieden.

4. Doorgifte
4.1. Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Administratiesysteem
• Accountant
• Analytics diensten
• Betaaldiensten
• Nieuwsbrief diensten
• App diensten
• Online ticket provider

4.2 Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken. Het zou bij uitzondering kunnen voorkomen dat we er niet aan ontkomen diensten van buiten de EER in te zetten. De bedrijven die deze diensten voor ons uitvoeren, zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@vakantieweek.nl.

5.1 Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

5.2 Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.

5.3 Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

5.4 Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

5.5 Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkring vóór de intrekking.

5.6 Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: afsluitbare kasten, beveiligde servers, sterke wachtwoorden en beperkte toegang tot gegevens.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren, worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in cookies is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

8. Social media

Social Media is een belangrijk onderdeel van onze online aanwezigheid. We hebben helaas niet altijd de controle over wat deze social media doen en welke cookies ze plaatsen. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
• Facebook
• Instagram
• Twitter
• Snapchat
• LinkedIn
• YouTube
• Google+

8.1 Advertentiecookies

We plaatsen via onze website een pixel van Facebook om je betere advertenties te kunnen tonen.

8.2 Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. Er worden via Google Analytics geen persoonsgegevens verzameld. Die opties hebben we uitgeschakeld.

8.3 App Analytics

Zodat we het gebruik van de app kunnen optimaliseren, gebruiken wij Shoutem App Analytics.

8.4 Mail Analytics

Ook onze nieuwsbrieven willen we optimaliseren, vandaar dat wij Mail Analytics hiervoor gebruiken.

8.5 Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

8.6 Links

Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken, ga je naar een website buiten vakantieweek.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Copyright

Versie 2.3, april 2018

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de stichting Woerdense VakantieWeek zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De stichting Woerdense VakantieWeek garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De stichting Woerdense VakantieWeek wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van de stichting Woerdense VakantieWeek staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de stichting Woerdense VakantieWeek niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij de stichting Woerdense VakantieWeek en/of haar leveranciers. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Woerdense VakantieWeek. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Woerdense VakantieWeek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Woerdense VakantieWeek.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de stichting Woerdense VakantieWeek.

Disclaimer

Versie 3.1, april 2018

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vakantieweek.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Woerdense VakantieWeek. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Woerdense VakantieWeek te mogen claimen of te veronderstellen.

Actualiteit

Stichting Woerdense VakantieWeek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Juistheid

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Woerdense VakantieWeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vakantieweek.nl op deze pagina.